Yirmiyaho 39 

tel-aviv
26 apartments
2000 sqm
Status: Design Phase
Render: Adi Kremer - Studio KA
'